Промени в Наредба 18 и Регистър на СУПТО в НАП

Ще регистрираме нашите програмни системи в Регистъра на СУПТО в НАП веднага след като фирмите-доставчици на ФУ публикуват своите нови комуникационни протоколи.

Скоро ще публикуваме нашата гражданска позиция, относно някои от предвидените промени, които, според нас ще създадат много повече проблеми, отколкото ще решат.

Ние сме ЗА ефективен данъчен контрол, еднакъв за всички.

Ние сме ПРОТИВ законовите норми, продиктувани от неразбиране на конкретната техническа тематика и които няма по никакъв начин да намалят фискалния риск, но ще увеличат няколкократно разходите, които трябва да направи бизнеса.

Във връзка с промените в Наредба 18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г. 
се оказва, че сериозно се засяга организацията на работа във всички търговски обекти, в които има фискални устройства, съвместно с функциониращ софтуер за управление на продажбите, независимо от това дали в момента има връзка между тях или не.

Тази промяна е предшествана от промяна в ЗДДС – от.м.12.2017 г. чл.118, ал.4, т.6,7,8, ал.14- до ал.18. , в сила от 01.01.2018, но след издаване на наредба от страна на МФ. Затова влиза в сила сега.

Едно извлечение: (16) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти…

(18) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16.

Глобите по наредбата са по чл.185а, 185б, както и за затваряне на обект : 5000-10000 за първо нарушение и 10000-20000 за второ и следващо нарушение.

А.ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Кратка презентация на промените можете да намерите на страницата на НАП: http://www.nap.bg/page?id=744
Там се намира и презентацията ПРОМЕНИ_НАРЕДБА___№_Н-18_ЕО.pptx

Б. Важни файлове и връзки:

1. Прилагамe анализ на НИЕЛА с извлечения от наредбата и от ЗДДС, , както и подчертани особените моменти и какво трябва да се промени в програмата най-общо. Приложеният файл се казва: “Наредба18-Промени -Изисквания-Ниела.xlsx”

2. Въпроси и отговори- предоставено от НАП „Н-18_Q&A.pdf“

3. Извлечения на няколко глави от Наредбата. „Naredba18-Iziskwaniq software i turgivci.docx“

4. Тук можете да проверите дали моделът на фискалното ви устройство подлежи на доработка, или трябва да се закупи ново. http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/

5. Фейсбуук страница с коментари, започнати от говорителя на НАП- Росен Бъчваров. Критерии с които да се определи дали даден софтуер е “Софтуер за управление на продажбите”: ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
и https://www.facebook.com/groups/475957262606971/ – ИПСБ

В. Извлечение на ОСОБЕНИТЕ МОМЕНТИ:

Тук са описани по-нестандартните моменти, а не пълно описание на промените.

Затова е необходимо и препоръчително да се запознаете и с xlsx файла „Наредба18-Промени -Изисквания-Ниела“, както и с текста на самата Наредба.

Наредбата изисква от софтуера: 
1. Търговците да извършват регистрация в НАП на софтуера, който използват, версия, дата на инсталиране и всякакви технически подробности. При модификация на софтуера/нова версия/ се подава също декларация в НАП.

1.1. Ако в един обект се ползва софтуер и касов апарат, те задължително трябва да бъдат свързани, като един и същ софтуер трябва да управлява задължително всички фискални устройства в обекта.

2. Поддържане на база от данни за потребителите на системата и техните права на достъп, с включена много подробна информация/виж файла/.

3. Схема/ номенклатура на фискалните устройства трябва да бъде заложена в програмните продукти. Описание на всички работни места, вкл. отдалечен достъп.
4. Деклариране на местонахождението с всички бази данни/ начин за връзка с данните/.

5. В наредбата се говори за момент на “откриване на продажбата”, след който са въведени редица изисквания и рестрикции, както и за момент на “приключване на продажбата”. 
По мое мнение това е най-противоречивият момент в цялата наредба. На практика за “откриване на продажба” се взема момента на започване на обработка на поръчката за продажба, след което са забранени всякакви корекции и изтриване.

В момента на “откриване на продажбата ” се изисква да се формира един уникален номер, в който фигурира начинът на плащане, номерът на фискалното устройство и операторът, който въвежда данните.
Това се извършва на етап, на който изобщо не е ясен какъв ще бъде начинът на плащане. 
НАП не дава отговор и за това, какво се прави при авансово плащане и при продължаващи с няколко месеца поръчки. 

Също не е даден досега отговор какво става при промяна на начина на плащане в последния момент или при разсрочено плащане. Вероятно изисква сторниране на документа и издаване отново.

6. Забрана за корекции и изтриване на документи, свързани с управление на продажбите. 

Не е сигурно, но е вероятно забраната за изтриване да се разпростира и към номенклатурите.

7. Добавят се две нови операции – Сторниране и Анулиране на продажба, при които трябва да се пази архив на старото състояние. Сторниране- след приключване на продажбата, а анулиране- при открита, но неприключена продажба.

7.1. На касовите апарати вече ще може да се издава сторно бележка и кредитно известие. 
Но там, в заглавието на документа се описва номера на продажбата по който се сторнира, вкл.дата, час, фискалния номер на бележката по която се сторнира, както и причината. 
Както се разбира, вече няма да може в един касов бон да се съвместяват плюсови и минусови редове за стоки.

8. Добавя се парола в системата с цел за проверки от НАП. Нарича се “одиторски акаунт”. С него трябва да може да се достъпват, визуализират и експортират в ексел или csv един сериозен комплекс от справки, включително конфигурационни файлове за системата. /виж файла/

9. Добавя се задължение за софтурерния разработчик да представи в НАП пълно описание на базата данни, таблици и връзки между тях, както и възможност/модул/сорс код/ за извличане на информация от базата данни. 
Втората част е формулирана малко неясно. Дали се изискват сорсовете на програмата или само на частта, извличаща справки.

10. Въвежда се задължение за търговеца – да се пазят архиви, както и одиторски достъп до тях за периода на пазене на счетоводни документи по чл.38, като има тълкувания, че става въпрос за 5 години. Търговецът е длъжен да поддържа непрекъснат достъп до архивите за одиторския акаунт.

11. При проверка, на данъчния инспектор трябва да му се осигури незабавно достъп до всички работни места, на които работи програмата, интегрираната среда, включително и ако има самостоятелни модули към интегрираната среда. За тези, които са отдалечени, трябва да му се осигури дистанционен достъп

12. Въвеждат се сериозни глоби за неизпълнение на наредбата, както за софтуерните разработчици, така и за търговците, започващи от 5000 лева. включително и затваряне на търговския обект, по причина на описаните по-горе точки.

13. В случай, че се установят нередности, от НАП могат да изключат даден софтуер от списъка. В този случай НАП уведомява всички търговци, които са регистрирали, че го използват, да прекратят незабавно неговата употреба.

14. Някои изисквания на наредбата изискват промяна на комуникационния протокол с фискалните устройства. 

До момента никой доставчик на ФУ не е обявил, че е разработил новите версии на комуникационния софтуер. 
Това забавя регистрацията на софтуерните доставчици в НАП, макар че електронната платформа вече е открита и работи.

15. Един пропуск в наредбата. Така, както има разписано какво се прави когато дефектира касов апарат, как се създава протокол от сервизната фирма и т.н., няма абсолютно нищо указано какво става при дефектиране на програма/компютърна среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *